Disclaimer

DISCLAIMER

Op deze website en middels e-mail, waaronder elektronische nieuwsbrieven, stelt Kred’it B.V. bepaalde informatie ter beschikking van het publiek. Voor alle duidelijkheid: overal waar in deze tekst wordt gesproken over Kred’it, kunt u ook lezen ‘Kred’it B.V.’. Hoewel Kred’it B.V. de beste inspanningen heeft geleverd om zich van de juistheid van de op de website beschikbare en via e-mail verstuurde informatie te vergewissen, garandeert zij niet dat deze informatie up to date, volledig en/of juist zal zijn. Kred’it B.V. wijst elke uitdrukkelijke of stilzwijgende aansprakelijkheid af met betrekking tot de schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid, de volledigheid of de aanpassingstermijn van de op de website beschikbare en via e-mail verstuurde informatie, behoudens opzet of grove schuld van Kred’it B.V. en haar hoogste leidinggevende personeel. U bent als enige aansprakelijk voor uw beslissing aangaande het gebruik dat u ervan maakt. Kred’it B.V. kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld jegens de gebruiker van de website voor verlies, schade, kosten of uitgaven (meer bepaald winstderving, gebruiksverlies, directe, indirecte, bijkomende of voortvloeiende schade) die het gevolg zijn van fouten, omissies of andere onvolkomenheden in de via de website en via e-mail verkregen informatie.